Baanreglement

Het baanreglement geldt voor zowel leden van de GCB als voor bezoekers. Dit baanreglement beoogt enkel een aanvulling te zijn op de spel- en gedragsregels, daarvan niet af te wijken en verder de goede gang van zaken op de baan te bevorderen. Een ieder dient zich aan deze regels te houden en andere spelers in de flight die in overtreding zijn, op hun fouten attent te maken. De marshalls bevorderen de goede gang van zaken naar de geest van het spel en houden toezicht op de naleving van deze regels.

De marshall is bevoegd:

 • aanwijzingen te geven ingevolge dit reglement aan iedereen, die een speelrecht op de golfbaan Brunssummerheide heeft verkregen.
 • de betreffende persoon te waarschuwen of voor te dragen voor een waarschuwing dan wel berisping aan het bestuur en/of exploitant en hiervan melding te maken in het logboek
 • de betreffende persoon te verwijderen van de baan.

De volgende personen zullen de naleving van de regels bevorderen en mogen daar mede op toezien: 

 • bestuursleden
 • leden van de Baan-, Regel en Handicapcommisie
 • leden van de Wedstrijdcommissie
 • leden van de Men’s Own-commissie.
 • leden van de Damescommissie
 • leden van de Seniorencommissie
 • leden van de Jeugdcommissie
 • per flight de speler met de laagste handicap
 • marshalls

Bij herhaalde overtreding zijn het bestuur en/of de exploitant gerechtigd passende maatregelen te nemen. Indien het een niet lid betreft is dit de verantwoordelijkheid van de exploitant.

Caddiemaster

Elke speler dient zich, voordat hij/zij de baan betreedt, bij de caddie-master te hebben gemeld. Er kan uitsluitend gestart worden op de door de caddie-master aangegeven hole en op de scorekaart aangegeven tijd. Elke flight dient in het bezit te zijn van een scorekaart met de daarop vermelde starttijd en doorkomsttijd bij hole 10. Baglabel, greenfee- of scorekaart dienen goed zichtbaar aan de golftas te zijn bevestigd.

Zorgvuldigheid in de baan

Het in goede conditie houden van de baan kost veel zorg, tijd en geld. Behandel de baan dan ook zorgvuldig en wees attent op de hierna volgende punten. U voorkomt daarmee onnodig herstelwerk en ongerief van anderen. Een speler dient altijd een pitchfork bij zich te dragen en dient de op de bebording aangegeven route te volgen.

Plaggen (divots)

Leg een door u uitgeslagen plag terug en trap deze goed aan; leg ook de eventueel door anderen uitgeslagen plaggen terug. Dit geldt ook op de afslagplaatsen en in de rough.

Greens

Herstel direct, dus vóór het putten, een door u veroorzaakte pitchmark; herstel ook eventueel de door anderen “vergeten” balinslagen. Het betreden van de green met de tas of kar, is niet toegestaan. Voorkom schade aan de green bij het hanteren van de vlaggenstok. Leun niet op uw putter, ook niet als u uw bal uit de hole haalt. Sta niet te dicht bij de hole en ontzie de randen bij het uitnemen en terugplaatsen van de vlaggenstok. Til uw voeten goed op zodat er geen beschadigingen ontstaan door de spikes. De eventueel toegebrachte schade moet u herstellen nadat u de hole hebt uitgespeeld.

Bunkers

Betreed de bunker aan de laagste kant en verlaat deze langs dezelfde weg. Klim nooit tegen de wanden van de hoge kant. Hark na het spelen uit een bunker deze goed aan en breng de bunker zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat. Hark ook de door anderen vergeten oneffenheden glad. 

GUR

Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground Under Repair” en neem in dat geval de kortste weg.

Afslagplaatsen

Maak geen oefenswing op de afslagplaatsen. Loop bij de hooggelegen afslagplaatsen over het pad en klim nooit tegen het talud omhoog.

Rough

Ga ook hier voorzichtig te werk en verniel niet onnodig struiken en bomen. Leg ook hier uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan.

Trolleys

Rij nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de greens, op de foregreens; laat de onderkant van de trolley niet over de grond slepen. Rij met uw buggy zo veel mogelijk op de daarvoor bestemde paden en vermijdt natte plekken. Het rijden met een buggy onder de leeftijd van 16 jaar is verboden.

Tijdelijke Local Rules

Deze staan vermeld op de daarvoor bestemde publicatieborden en op de website. 

Gedrag en etiquette 

 • Houdt u aan de afslagtijden die op de scorekaart vermeld staan.
 • Het is niet toegestaan dat 2 of meer spelers spelen met één golfset. Elke speler dient in de baan te beschikken over een voldoende uitgeruste golfset.
 • De speler met de laagste handicap is verantwoordelijk voor spel en gedrag binnen zijn/haar flight.
 • Speel door zonder onnodig oponthoud.
 • Zorg dat u de flight voor u bijhoudt.
 • Kies onder het lopen uw club voor de volgende slag.
 • Maak maximaal 2 oefenswings en bekijk uw puttinglijn niet te lang.
 • Een flight mag uit maximaal 4 spelers bestaan.
 • Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld.
 • Vul de scorekaart pas in op de volgende afslag.
 • Plaats uw trolley/golftas zo dat u deze op weg naar de volgende green meteen mee kunt nemen, zonder voor de green langs te hoeven lopen en daardoor achterop komende spelers te hinderen.
 • Laat de achteropkomende flight, ongeacht de samenstelling hiervan, door zodra uw flight een afstand van een volledige hole op de flight voor u heeft verloren.
 • Laat de achteropkomende flight door zodra uw flight naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze niet onmiddellijk wordt teruggevonden.
 • Laat altijd de achteropkomende flight door zodra uw flight langzamer blijkt te spelen dan de achteropkomende flight, ongeacht het aantal spelers.
 • Hebt u de spelers van een flight door gewenkt, dan moet u wachten met verder spelen tot de doorgelaten flight buiten bereik is.
 • Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten, zoals hierboven omschreven, is noodzakelijk om het tempo te handhaven en het speelplezier van de overige spelers te bevorderen.
 • Als een speler gaat slaan, zorg dan dat u niet te dichtbij staat, nooit te ver naar voren en evenmin achter hem in de lijn van de bal. Beweeg en praat niet.
 • Op de green loopt u niet in de lijn van de putt van uw medespeler(s) of van uzelf.
 • Bewaakt u de vlaggenstok zorg dan dat uw schaduw niet valt op de lijn van de putt van de speler.
 • Houdt zowel de stok als de vlag vast en ga niet te dicht bij de hole staan.
 • Zet uw mobiele telefoon uit tijdens het golfspel.( m.u.v. personen met een ontheffing) Gebruik deze alleen in geval van een calamiteit.
 • Op een par-3 hole pas afslaan als deze volledig vrij is.

Voorrangsregels in de baan (standing)

Standing:

 • Spelers in een door of namens het Bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd.
 • De wedstrijden van de wedstrijd organiserende commissies
 • Bepalend is het speeltempo, ongeacht het aantal spelers in de flight. De snelste flight dient te worden doorgelaten.
 • Partijen die op een andere dan door de caddiemaster aangewezen afslagplaats zijn gestart, verliezen, evenals flights die één of meerdere holes overslaan, alle rechten.
 • Spelers die aan een door of namens het bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd meedoen, hebben het recht “door iedere niet aan de wedstrijd deelnemende flight heen te gaan”.

 

Ritsen 

Zomerperiode  

 • Spelers die 9 holes achter de rug hebben en conform het op de scorekaart vermelde tijdstip aankomen bij de volgende 9 holes, hebben voorrang op diegenen die op deze 9 holes starten. Hebben deze echter hun stand al ingenomen dan dient men te wachten totdat deze flight heeft afgeslagen.
 • Is men te vroeg aangekomen, dan dient te worden gewacht tot het op de scorekaart vermelde tijdstip, tenzij er niemand op de afslagplaats aanwezig is.
 • Komt men later aan dan het op de scorekaart vermelde tijdstip, dan moet er geritst worden op basis van volgorde van aankomst.

 Winterperiode

 • In de winterperiode worden de scorekaarten zonder vermelding van starttijden uitgegeven.
 • Indien u bij de volgende 9 holes aankomt wordt er gewoon verder gespeeld als er niemand op de afslagplaats staat.
 • Als men tegelijk met een nog op de 1e hole te starten flight op de afslagplaats aankomt heeft de doorkomende flight voorrang.
 • Staan er reeds andere flights te wachten dan moet er geritst worden op basis van volgorde van aankomst i.c.de flight die al stond te wachten als eerste, dan de flight die al 9 holes heeft gespeeld en dan de anderen.

Veiligheid baanpersoneel

Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Als leden van het baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond een green, zullen zij ten bewijze daarvan de vlag uit de hole nemen. Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld. Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame personeelslid daartoe een teken heeft gegeven.

Oefenen 

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de driving range en de puttinggreen.
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan tijdens het lesgeven geen hinder ondervinden.
 • In een speelronde is het niet toegestaan met 2 of meerdere ballen te spelen, dit wordt als oefenen beschouwd.
 • Driving range ballen mogen absoluut niet gebruikt worden op de baan en op de puttinggreen.
 • De puttinggreen is in de eerste plaats bestemd voor diegenen, die het putten willen oefenen.
 • Chippen en pitchen naar de puttinggreen mag alleen als u de putters niet hindert.
 • Ook op de puttinggreen is men verplicht (zijn/haar) pitch-marks te herstellen.

Onweer tijdens het golfspel

Als er onweer nadert, doet u verstandig het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd. Probeer zo snel mogelijk het clubhuis, een van de schuilhutten of uw auto te bereiken. Ook kunt u zich in een dicht bos verschuilen, maar ga minstens 3 meter van bomen en laaghangende takken staan. Laat uw trolley of buggy altijd op een flinke afstand staan en neem geen paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat u daarmee uzelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken. Als u toch door onweer wordt overvallen, kunt u eigenlijk maar één ding doen: ver van uw trolley/buggy hurken met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn in verband met stroomverspreiding door blikseminslag. Ga dus nooit op de grond liggen. Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen: 

 • alleenstaande bomen
 • het open veld
 • bosranden
 • waterhindernissen

Kledingvoorschriften

Van de leden van de Golfclub Brunssummerheide en haar gasten wordt verwacht dat zij zich passend kleden. Dit geldt zowel in de baan als in en om het clubhuis. Voor zowel dames als heren geldt dat slippers, te korte (sport) broekjes of shorts en voor de dames in het bijzonder topjes uit den boze zijn. In het clubhuis wordt geen pet of klep gedragen. Golfschoenen zijn verplicht. U draagt sokken of kousen. Het wordt op prijs gesteld enig decorum in acht te nemen. Vooral bij kampioenschappen is het niet de bedoeling, zeker niet voor de winnaars, bij de prijsuitreiking in baankleding te verschijnen.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren op de baan te laten meelopen met de flight.

 

Brunssum, 11 juli 2013

Lid worden?